Bij BV Moda RIGI willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in BV Moda RIGI stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. BV Moda RIGI kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens

BV Moda RIGI
Ooststraat 21
8800 Roeselare

info@rigi.be

+32 (0)51 20 97 94

BE 0420 862 115

RPR Kortrijk


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MODA RIGI BV, met maatschappelijke zetel te Ooststraat 21, 8800 Roeselare, BTWNR 0420 862 115, RPR Kortrijk(hierna 'BV Moda RIGI') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BV Moda RIGI houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BV Moda RIGI aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Moda Rigi BV per e-mail is bevestigd.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

De prijzen in de webshop zijn hetzelfde als in de winkel. Het kan dat er kortingacties in de winkel zijn en niet op de website of omgekeerd dat er kortingacties zijn op de website en niet in de winkel.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

BV Moda RIGI behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BV Moda RIGI niet. BV Moda RIGI is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BV Moda RIGI is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. BV Moda RIGI heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de 4 kalenderdagen laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat BV Moda RIGI er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BV Moda RIGI. BV Moda RIGI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Schoenen Moda Rigi BV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Ook bestellingen kunnen worden geweigerd indien de adresgegevens niet correct zijn.

Via onze website Schoenen Moda Rigi BV kunt U reserveren en bestellen. Reserveren gebeurt steeds gratis. Na onze bevesting per e-mail zal uw reservatie 4 kalanderdagen ter uwer beschikking aan de kant geplaatst worden in de winkel. Deze reservatie moet worden opgehaald in de winkel.

Bij reservatie of aankoop in de winkel geldt de klantenkaart, bij online aankoop is de klantenkaart niet geldig.

Artikel 4: Online aankopen

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de Klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • Visa, MasterCard, Maestro (bancontact): Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen, Bankkaart of kredietkaart. Schoenen Mode Rigi BV behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Schoenen Moda Rigi BV het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.De koper is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. Schoenen Moda Rigi BV is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Schoenen Moda Rigi BV schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag - uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

Schoenen Moda Rigi BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door BV Moda RIGI.

BV Moda RIGI is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;
Belgie en Nederland: gratis verzending bij online bestelling vanaf 50,00 euro

Geen verzending naar klanten buiten de EU landen.

De optie om de bestelling online te betalen en Rigi (Ooststraat 21 of Ooststraat 29) (BV Moda RIGI) af te halen is tevens mogelijk gemaakt voor de Klant.

De goederen worden pas verstuurd nadat de volledige betaling uitgevoerd is.

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.
Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

De levering gebeurt door bpost.

Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Moda Rigi BV.

De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient zich voor alle vragen zich te wenden tot de vervoerder.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 14werkdagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De levering gebeurt door bpost. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van BV Moda RIGI aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor BV Moda RIGI geen fout treft, vertraging oploopt. Indien BV Moda RIGI niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Vooraleer wij een bestelling verzenden doen wij steeds een kwaliteitscontrole en zijn ten volle zeker dat de schoen of accessoire 100% perfect is.

Elke zichtbare beschadiging en/of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan BV Moda RIGI. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of een fout of beschadiging opgelopen tijdens het vervoer), dient de klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij BV Moda RIGI. De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan BV Moda RIGI terug te sturen onder vermelding van het gebrek, op kosten van de klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door NV Moda RIGI was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BV Moda RIGI.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BV Moda RIGI te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Goederen in verminderde prijs of Solden kunnen NIET herroepen worden. Er is geen retour nog ruiling mogelijk.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BV Moda RIGI.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen enkel bij niet afgeprijsde artikelen!

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BV Moda RIGI, Ooststraat 29, 8800 Roeselare, Tel: 051/ 20 97 94, webshop@rigi.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan BV Moda RIGI heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BV Moda RIGI, Ooststraat 29, 8800 Roeselare, Tel: 051/ 20 97 94, webshop@rigi.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BV Moda RIGI zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal BV Moda RIGI alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat BV Moda RIGI op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan BV Moda RIGI wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door BV Moda RIGI geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

BV Moda RIGI betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de BV Moda RIGI klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan BV Moda RIGI.

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper en moeten opgehaald worden in de winkel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BV Moda RIGI zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BV Moda RIGI is bereikbaar op het telefoonnummer+32(0)51 20 97 94, via e-mail op webshop@rigi.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BV Moda RIGI beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt BV Moda RIGI zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BV Moda RIGI respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Online, Henegouwenstraat 46, 9000 Gent, imagine.shoes@skynet.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BV Moda RIGI, Ooststraat 29, 8800 Roeselare, webshop@rigi.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BV Moda RIGI heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

BV Moda RIGI houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op imagine.shoes@skynet.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÏnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BV Moda RIGI om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BV Moda RIGI. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

BV Moda RIGI kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te arrondisement Kortrijk bevoegd.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Artikel 17: Cadeaubon

De koper kan online cadeaubonnen aankopen vanaf € 25. Deze cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van producten in de winkel van Schoenen Moda Rigi BV. Een cadeaubon wordt niet geretourneerd, geruild of in geld omgezet.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht formulier

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan BV Moda RIGI, Ooststraat 29, 8800 Roeselare, webshop@rigi.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2024 Moda Rigi NV - Ooststraat 29, 8800 Roeselare (België) - BTW BE 0420.862.115 - info@rigi.be - sitemap Quoted: Websites met méér